PROGRAM FOR SPARRINGEN ” DE FØRSTE 200 DAGE”

1. FORMÅL MED SPARRINGEN

Det generelle formål med sparringen er at give effektiv sparring, der sikre at iværksættere for mulighed for at udvikle sine forretningsidéer og overleve som selvstændige virksomhe-der. Gennem succesfulde sparringsforløb skabes ambassadører for klubben ERHVERVS-SPARRING.

2. SPARRINGSMODELLER

1+1 sparring
Den enkelte iværksætter matches med en sparringspartner og de to indgår en aftale om sparringsforløbet.

4+2 sparring
4 iværksættere og 2 sparringspartnere indgår en aftale om sparringsforløbet.

I begge ovennævnte aftaler gælder følgende :

• Fortrolighedsaftale indgås mellem alle medlemmer og sparringspartnere
• Såfremt der under sparringen er behov for andre kompetencer end sparringspartne-ren tilbyder, har sparringspartner mulighed for at henvise til anden sparringspartner i netværket, og tilbyde vedkommendes sparring som et supplement
• Kombination af sparringsmodeller kan gennemføres fra 4+2 til 1+1 eller omvendt afhængig af behov og forventet effekt

3. SPARRINGSPROGRAM FOR 1+1 SPARRING

• Medlem og sparringspartner aftaler ved fastlæggelse af møderække det samlede forløb
• Medlem og sparringspartner gennemføre notat i logbog og aftaler fra gang til gang næste mødes dagsorden
• Sparringspartner gennemføre lyn-evaluering ved hvert møde
• Medlem og sparringspartner gennemfører evaluering af programmet ved sidste mø-de

4. SPARRINGSPROGRAM FOR 4+2 SPARRING

• Hver sparringsgruppe består af 4 medlemmer og 2 sparringspartnere
• Sparringspartner fungerer som mødeleder
• Sparringspartner skal fremsende mødeindkaldelse med dagsordensforslag
• Sparringspartner gennemføre lyn evaluering ved hvert møde og evaluering af spar-ringsforløbet ved sidste møde med hvert medlem
• Medlemmerne aftaler hvem af dem, der skal fungere som referent (gerne på skift)
• Sparringen gennemføres over ca. det første halve år. Herefter aftaler gruppen selv det videre forløb. Det er muligt at kombinere gruppesparringen med 1+1 sparring under forløbet
• Medlemmer og sparringspartner gennemfører evaluering af programmet ved sidste møde

5. PROGRAM FOR SPARRINGEN ”DE FØRSTE 200 DAGE”

EFTERFØLGENDE BESKRIVELSE DÆKKER 4+2 SPARRINGEN, MEN INDHOLDET OG RÆKKE-FØLGEN ER DEN SAMME FOR 1+1 SPARRINGEN MEN EVT. MED EN FORSKELLIG VÆGT.

1. møde : Lær hinanden at kende

Første sammenkomst, hvor de etablerede sparringsgrupper mødes og introduceres for spar-ringsforløbet:

• De første 200 dage jf. dette program
• Forløbet fremover
• Gensidig præsentation
• Kontraktgodkendelse og underskrivelse

Aftal nærmere spilleregler med hensyn til kodeks for gruppen, brug af sparringspartner ud over møderne, og anvendelse af gruppens forum på nettet. Aftal med iværksætterne om at medbringe deres forretningsplan til næste møde, og at de tager udgangspunkt i den, når de præsenterer deres virksomhed. Hvis de ikke har forretningsplanen, må I bede dem om at ud-arbejde den, således at I har et skriftligt udgangspunkt.

2. møde: Min virksomhed

De 4 iværksættere gennemgår virksomhedens forretningsplan, herunder idegrundlag, mål-sætning, markeder, konkurrenter, organisationsstruktur mv. Aftal på forhånd hvor lang tid hver enkelt virksomhed må bruge på præsentationen. Introduktion til virksomhedsanalyse, der skal beskrive de forretningsmæssige muligheder samt indhold og struktur på den fremti-dige forretningsplan.

3. og 4. møde: Mine forretningsmæssige muligheder

Med udgangspunkt i de enkelte virksomheders analyse drøftes muligheder og forhindringer i udvikling af virksomheden. 3. og 4. møde Hvorledes struktureres, kommunikeres og doku-menteres planerne? Udarbejd SWOT analyse på hver virksomhed. Sørg for at inddrage alle i gruppen i dialogen om hver enkelt virksomheds udviklingsmuligheder.

5. møde: Hvordan udvikler jeg virksomheden og øger indtjeningen?

Fra planer til resultater – Hvordan når jeg de planlagte mål?
Hvordan markedsføres og brandes min virksomhed?
Med udgangspunkt i de forretningsmæssige muligheder drøftes vision, mission, værdigrund-lag, opstilling af konkrete målsætninger og handlingsplaner.

6. møde: Effektiv virksomhedsledelse

Styring af virksomhedens processer og risici. Hvilke værktøjer kan anvendes?
Iværksætterens rolle som leder. Både overfor personale og overfor omverdenen i øvrigt.

7. møde : Strategisk planlægning

Opsummering og beslutningsgrundlag for udviklingsplanen. Sidste løse ender.
Herefter bliver opgaven for virksomhederne at formulere den endelig forretnings-/udviklingsplan.
Aftal det videre forløb. Hyppigheden af fremtidige møder, mødernes indhold og struktur.