SWOT analyse

SWOT er en forkortelse af: Strenghts-Weaknesses-Opportunities-Threats

 ”Styrke-Svagheder-Muligheder-Trusler”

En SWOT-analyse giver et overblik over en virksomheds status på et givet tidspunkt.

Når du har vurderet og erkendt

Virksomhedens status på interne og eksterneforhold

 har du større mulighed for at lave en strategi for virksomhedens fremtidige drift.

SWOT analysen er opbygget, så den viser:

 • Virksomhedens indre formåen (Styrke- Svagheder)
 • Omgivelsernes indvirkning på virksomheden (Muligheder – Trusler)

 

Eksempel:

STYRKER – i virksomheden

SVAGHEDER – i virksomheden

Styrke er det firmaet er god til. Det er nogle karakteristika, der giver det en god slagkraft. Det kan f.eks. være:

 • Personlige egenskaber
 • Vide n på kerneområder, familie, godt navn, lokaler,
 • God økonomi, positiv bank
 • Effektiv organisering, samarbejdspartnere,
 • Virksomheds-idéen, indtjening, omsætning,
 • Produktet/ydelsen unikke eller gode karakter
 • Produkter, ny teknologisk indhold
 • Markedsføring mod vort kundesegment
 • Gode relationer og kontakter til markedsområder
 • Klare mål strategi og planer
 • Kortsigtet resultatmåling og styring

 

Svaghed er noget firmaet ikke har, gør dårligt i forhold til konkurrenterne eller en situation, der sætter den i en dårlig situation. Det kan f.eks. være:

 • Personlige egenskaber
 • Manglende kompetence på kærneområder,
 • Ry og rygte , familie belastet navn,
 • Skjulte lokaler, dårlig positionering på markedet
 • Dårlig økonomi,  finansiering
 • Speciel organisering  arbejdsdeling og samarbejdspartnere
 • Virksomheds-idéen, indtjening, omsætning,
 • Ikke konkurrencedygtige ydelser og produkter
 • Produkter med  forældet teknologi,
 • Manglende positionering og markedsføring..
 • Uklare målgrupper for afsætningen..
 • Ingen mål og strategi på sigt

 

MULIGHEDER – i omverdenen

TRUSLER – i omverdenen

Mulighederne på markedet kan være mange eller få. Muligheder kan f.eks. skyldes:

 • Nye kunder, øget købekraft, øget kundetilgang
 • Udbygning af offentlige institutioner,
 • Nye trends, ny teknologi, døende konkurrenter,
 • Kapitaltilskud, timing, netværk,
 • Støtte/tilskud, leverandør-financiering,
 • Kortere indtrængningstid, ny lokal lovgivning,
 • Valutaændringer og finansusikkerhed
 • Internationale udviklingstendenser – grønne linie – vedvarende energi – miljø – Co2

 

Trusler er faktorer fra omgivelserne der Truer virksomhedens forretningsmuligheder. Det kan f.eks. være:

 • Kunder flytter/lukker, købekraft svækkes,
 • Byggestop, generelle samfundsændringer
 •  Nye trends og ny teknologi
 • Nye konkurrenter, timing,
 • Netværk smuldrer, støtte/tilskud,
 • Leverandørbetingelser priser og kreditter
 • Længere tid til indtrængning
 • Ny lokal lovgivning
 • Internationale begivenheder, terror ,krige , politiske ændringer  internationale lovgivninger og regler m.v.

 

SWOT- analysen er et enkelt og effektivt værktøj der gør dig i stand til at evaluere din virksomhed og drage konklusioner:

 1. Har virksomheden nogle kerneydelser, som man kan bygge en strategi omkring?
 2. Har virksomheden svagheder, der gør den meget sårbar – og er der tiltag der kan rette op på den?
 3. Hvilke muligheder på markedet kan virksomheden gøre brug af med den viden og de ressourcer den har i dag (muligheder uden ressourcer er blot en illusion)
 4. Hvilke eksterne trusler skal virksomheden tage sig i agt for?

Kerneydelse

Forretningshemmeligheden bag al strategisk planlægning er at kunne sammenfatte
virksomheden stærke sider inden for ledelse, ydelser/produkt, markedsføring, udvikling m.m. til kerneydelser. Kerneydelsen er det, man forbinder virksomheden med. F.eks. Lego’s kerneydelse er “at sælge klodser, der giver mulighed for kreativ leg”. Lego tøj og Legoparker er sideydelser.( Derfor er disse også i krisetider solgt fra, og det viser sig at det er til en virksomhed der har dette forretningsområde som kernekompetence – hvorfor de har videreudviklet Legoparkerne med stor forretningsmæssig succes. )

Kernekompetencer

Ved kerneydelse forstås noget som virksomheden gør specielt godt i forhold til konkurrenterne.

Når der er tale om små virksomheder ligger kerneydelsen ofte hos ejeren.
Derfor vil det måske være mere korrekt at tale om en kernekompetence.

Kernekompetencer kan have forskellig fremtoning, f.eks.:

• Tillidsvækkende fremtoning i salgssituation
• Stor faglig dygtighed ved udførelse af ydelsen/produktet
• Dybdeviden om produktet service og kundernes behov
• Meget udviklingsorienteret
• Meget præcis i formuleringsevne af salgsbreve
• Talent i at se forretningsmæssige åbninger
• Effektiv sælger
• Yderst udholdende
• En af tre personer, der kender til emnet
• Perfekt placering af lokale
• I besiddelse af stort netværk inden for produktområdet

Ofte gemmer kerneydelsen sig bag personen der kan et håndværk, har ekspertise i udførelse af en aktivitet eller viden på et område.
Den skyldes sjældent en fysisk genstand.

Strategi

Efter at have udarbejdet en SWOT analyse skal den bruges som grundlag for at en
virksomhed eller en organisation kan udarbejde planer for fremtiden:

• Planerne skal bygge på virksomhedens styrke og forsøge eliminerer dens svagheder.
• Planerne skal også sikre at de muligheder der gives kan udnyttes, og de trusler der kan forudses minimeres.

Herunder kan du se hvor i en virksomheds samlede planlægning, SWOT´en findes.